UNITED REAL ESTATE FUND MASF ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

 

United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing), registrikood 14067054, asukohaga Lelle tn 24, Tallinn, 11318, aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 17. juunil 2020. a. Äriühingu fondivalitsejaks on AS United Asset Management, registrikood 11543347, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolek toimus aadressil Vabaduse pst 88, Tallinn. Aktsionäride registreerimine algas kell 11:55 ning Koosolek algas kell 12:05.

Koosoleku kokkukutsumise teated on aktsionäridele e-kirjaga välja saadetud 26.05.2020 a. Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 10. juuni 2020. a kell 23:59 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokolli lisaks. 10. juunil 2020. a oli Äriühingu koguaktsiate arv 255 000. United Real Estate Fund MASF-l oli 17. juuni 2020. a seisuga 255 000 hääleõiguslikku aktsiat, millega oli esindatud 255 000 häält. 

Vastavalt lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kuus (6) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kakssada üksteist tuhat kakssada üheksakümmend kaheksa (211 298) häält, mis moodustab kokku ligikaudu kaheksakümmend kaks koma kaheksakümmend kuus protsenti (82,86%) aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Vastavalt Äriühingu põhikirja punktile 6.12 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimise osas tegi aktsionär AS United Asset Management esindaja Raivo Erik ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Jaanus Otsa ja protokollijaks Raivo Erik.

 

Hääletamise tulemused:

poolt:              211298          häält   ehk      100%  Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

 

Seega otsustati: Koosoleku juhatajaks valida Jaanus Otsa ja protokollijaks Raivo Erik.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Äriühingu 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine;

2. kasumi jaotamine;

3. audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine.

Päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU JA OTSUSED

Päevakorrapunkt 1. Äriühingu 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige ja fondijuht Raivo Erik andis Koosolekule ülevaate Äriühingu 2019.a majandusaasta tulemustest.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Äriühingu 2019. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:              211298          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:           0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

 

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

 

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas kasumi jaotamise ettepanekut.

Äriühingu jaotamata kasum seisuga 31.12.2019 on 1 834 961 eurot. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut jätta kasum jaotamata.

Hääletamise tulemused:

poolt:              211298          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:           0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

 

Päevakorrapunkt 3Audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas audiitori valiku ja tasustamise ettepanekut.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida Äriühingu audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:              211298          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0         häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:           0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

 

Koosoleku otsuste suhtes eriarvamusele jäänuid ei olnud ega otsustele vastuväiteid ei esitatud. Kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi Koosolekule ei esitatud.

Koosolek lõppes kell 12:50. Hääletamine toimus käe tõstmisega.

 

Koosoleku juhataja                                                 Koosoleku protokollija

 

Jaanus Otsa                                                              Raivo Erik