United Real Estate Fund MASF (edaspidi Äriühing), registrikood 14067054, asukohaga Lelle tn 24, Tallinn, 11318, aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek) toimus 20. juunil 2023. a. Äriühingu fondivalitsejaks on AS United Asset Management, registrikood 11543347, asukohaga Tallinn, Eesti Vabariik. Koosolek toimus aadressil Jõe tn 4a, Tallinn. Koosolekul oli kohal ja esindatud seitse (7) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku ükssada nelikümmend tuhat kolmkümmend (140 030) häält, mis moodustab kokku ligikaudu kaheksakümmend neli koma üheksa protsenti (84,9%) aktsiatega määratud häältest. Vastavalt Äriühingu põhikirja punktile 6.12 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle poole aktsiatega määratud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku päevakorras oli:

  1. Äriühingu 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine;
  2. kasumi jaotamine;
  3. audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine;
  4. nõukogu liikmete volituste pikendamine.

 

PÄEVAKORRAPUNKTIDE ARUTELU JA OTSUSED

Päevakorrapunkt 1. Äriühingu 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige ja fondijuht Raivo Erik andis Koosolekule ülevaate Äriühingu 2022.a majandusaasta tulemustest. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Äriühingu 2022. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:              140030          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas kasumi jaotamise ettepanekut. Äriühingu jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 on 2 675 823 eurot. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut jätta kasum jaotamata.

Hääletamise tulemused:

poolt:              140030          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Audiitori valimine ja tasustamispõhimõtete kinnitamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas audiitori valiku ja tasustamise ettepanekut. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida Äriühingu audiitoriks 2023. a Kadri Koop (vandeaudiitori nr 700) ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:              140030          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Äriühingu juhatuse liige Raivo Erik selgitas nõukogu liikmete volituste pikendamise ettepanekut. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada praeguste nõukogu liikmete Jaanus Otsa, Rein Kiudsoo ja Aivar Raudsik’u volitusi uueks 3-aastaseks ametiajaks kuni 26.04.2026.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:              140030          häält   ehk      100% Koosolekul esindatud häältest

vastu:                         0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

erapooletu:                0           häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:            0          häält   ehk      0% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul  aktsiatega esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

 

Koosoleku otsuste suhtes eriarvamusele jäänuid ei olnud ega otsustele vastuväiteid ei esitatud. Kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi Koosolekule ei esitatud.